МЕНЮ

Информация за клиента

Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба 38/2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (в сила от 1.11.2007 г.) въведоха в българското законодателство изискванията на правото на Европейския съюз относно предоставянето на услуги от страна на инвестиционните посредници (Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и Директива 2006/73/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 2004/39/ЕО). Сред основните цели на новата нормативна уредба е да се подобри нивото на защита на инвеститорите във финансови инструменти. Това се постига както с предоставянето на необходимата на клиентите информация относно видовете финансови инструменти, пазарите, на които те се търгуват, прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране конфликти на интереси и др., така и с предоставянето от страна на клиентите на необходимата на посредника информация, за да бъде той в състояние да направи оценка доколко услугата е подходяща за клиента. Предвид това, преди подписването на договор за предоставяните от ИП Ди Ви Инвест ЕАД услуги, ви молим да се запознаете с посочената по-долу информация:

За да разгледате информацията за Ди Ви Инвест ЕАД, използвайте връзките по-горе.
Ако нямате инсталирана програмата Adobe Acrobat Reader, можете да я изтеглите безплатно от тук